Het Regionaal Beraad

 

KBO-Brabant hanteert een geografische indeling met vier regio’s: West, Midden, Noordoost en Zuidoost. Kringen in iedere regio vormen gezamenlijk het Regionaal Beraad, met als functie om overleg en samenwerking tussen Kringen te bevorderen.

Het Regionaal Beraad bestaat uit twee afgevaardigden per Kring. Dit zijn bij voorkeur bestuursleden. Aan het Regionaal Beraad nemen tevens deel de regionale vertegenwoordigers uit de Commissie Beleid en de Commissie Financiën van KBO-Brabant en een afgevaardigde van het Algemeen Bestuur. Het Regionaal Beraad kiest uit zijn midden een voorzitter met een zittingstermijn van drie jaar.

Het Regionaal Beraad vergadert ten minste twee keer per jaar, in elk geval voorafgaand aan de Algemene Vergadering van KBO-Brabant. Het Regionaal Beraad kan vaker bijeenkomen om bepaalde onderwerpen van regionaal of provinciaal belang uit te diepen. Het Regionaal Beraad is geen bestuurslaag in de organisatie van KBO-Brabant. De kosten van het Regionaal Beraad worden gedragen door KBO-Brabant.

Taken Regionaal Beraad
Kringen bereiden in het Regionaal Beraad de Algemene Vergadering voor. Kringen kunnen hier hun standpunten over onderwerpen met elkaar delen. Kringen streven in het Regionaal Beraad naar een gezamenlijke indiening van amendementen of voorstellen aan de Algemene Vergadering. De amendementen en voorstellen die door het Regionaal Beraad worden ingediend behoeven de instemming van de meerderheid van de betrokken Kringraden en worden namens de Kringen door het Regionaal Beraad bij het bestuur ingediend. Minderheidsstandpunten van afzonderlijke Kringen blijven mogelijk en kunnen zo nodig separaat het bestuur bereiken.

Verder draagt het Regionaal Beraad deelnemers voor ten behoeve van commissies en werkgroepen van KBO-Brabant. Het Regionaal Beraad draagt drie deskundigen (en drie plaatsvervangers) voor ten behoeve van de Commissies Beleid en Financiën. Deze adviescommissies zijn onafhankelijk, kiezen uit hun midden een voorzitter en brengen hun adviezen over onder meer beleidsplan, werkplan, begroting, contributie, jaarverslag en jaarrekening uit aan het Algemeen Bestuur, aan het Regionaal Beraad en aan de Algemene Vergadering.