11 mei 2024

Algemene Ledenvergadering

Woensdag 11 april algemene ledenvergadering KBO Heesch

Er werd afscheid genomen van voorzitter Piet Ceelen en algemeen bestuurslid Mariet Jaspers.
Nieuwe voorzitter wordt Wilma Slaats en reeds eerder trad aan secretaris Tinie van Nistelrooij

Video afscheidslied Mariet en Piet

Alle foto’s van de algemene ledenvergadering 11 april 2024

Beste leden,
Graag nodigen wij jullie uit tot het bijwonen van de Algemene ledenvergadering op donderdag 11 april om twee uur (14.00 u) in Travee B van CC de Pas.

De uitnodiging en agenda voor de Algemene Ledenvergadering van KBO van 11 april is beschikbaar samen met alle bijlagen.

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit om deze vergadering bij te wonen en deel te nemen aan de besluitvorming van de vereniging. Aanmelden niet nodig, Koffie/thee en een andere consumptie voor rekening van het bestuur.

Naast de gewone agendapunten (jaarverslag, begroting en jaarplannen) springen twee zaken in het oog: de benoeming van een nieuwe voorzitter en secretaris en het vaststellen van het beleid voor de komende vijf jaar.

We rekenen op een grote opkomst.

Vriendelijke groet,

Jack de Groot

Uitnodiging ALV 2024

Het bestuur van KBO Heesch heeft een beleidsplan opgesteld voor de komende 5 jaar. Dit plan is opgesteld door het huidige bestuur en afgestemd met de aankomende bestuursleden. Dit plan wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering op 11 april. Zolang het plan niet is bekrachtigd door de ALV blijft het een concept plan. De volledige tekst van het plan is beschikbaar op de website en in gedrukte vorm op te vragen bij het bestuurslid Communicatie Jack de Groot via communicatie@kboheesch.nl of telefoon 06-53769369.

Beleidsplan KBO Heesch 2024-2029 concept voor alv

Agenda Algemene ledenvergadering:

1. Welkom door de voorzitter Piet Ceelen

2. Notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 13 april 2023.
Deze hebben in de INFO van mei 2023 gestaan. Men kon hierop reageren tot 31 mei 2023.
Aangezien er geen reacties zijn gekomen zijn de notulen vastgesteld.

3. Jaarverslag 2023 (bijlage)

4. Financiƫle verantwoording door penningmeester (bijlagen)
Vaststellen rekening 2023
Balans 31-12-2023
Verslag van de kascommissie over de rekening 2023
Decharge verlenen aan de penningmeester
Begroting 2024

5. Verkiezing kascontrole commissie
Mieke van den Brandt is aftredend
Jan Schuurmans blijft nog 1 jaar lid
Mart Jenneskens was reservelid, wordt nu lid van de nieuwe kascommissie
De vergadering benoemt een nieuw reservelid; leden kunnen zich aanmelden

6. Bestuursverkiezing (bijlage)
7. Beleidsplan 2024-2029 (bijlage)
8. Jaarplan 2024
9. Rondvraag
10. Sluiting