Adviseurs en adviescommissies

 

Geestelijk adviseur
Het Algemeen Bestuur (AB) laat zich ‘in kwesties van grondslag en eventuele pastorale aangelegenheden’ bijstaan door een geestelijk adviseur. Het AB benoemt de geestelijk adviseur in overleg met de Bisschoppen van ’s-Hertogenbosch en Breda.

Commissies Beleid en Financiën
Het AB heeft een Commissie Beleid en een Commissie Financiën ingesteld.

De Commissie Beleid heeft als hoofdtaak om AB, Regionaal Beraad en Algemene Vergadering te adviseren over het inhoudelijk beleid. Daartoe brengt zij adviezen uit over onder meer beleidsplan, werkplan en jaarverslag en over gewenste beleidsontwikkelingen.

De Commissie Financiën adviseert over de doelmatigheid en doeltreffendheid van het financieel beleid en controleert of de gedane uitgaven in overeenstemming zijn met werkplan en begroting. De Commissie brengt adviezen uit over onder meer begroting, contributie, jaarverslag en jaarrekening.

De Commissies zijn onafhankelijk. Het Regionaal Beraad draagt uit de eigen regio voor elke Commissie drie deskundigen voor, met hun eventuele plaatsvervangers. De commissieleden kiezen uit hun midden een voorzitter. Eén vertegenwoordiger van het AB neemt deel aan de commissievergaderingen. Het bureau draagt zorg voor de ambtelijke ondersteuning.