Collectieve Belangenbehartiging

 

Statutaire doelstellingen
KBO-Brabant stelt zich overeenkomstig zijn statuten ten doel om:

  • Zowel materiële als immateriële collectieve belangen van senioren in het algemeen en van zijn leden in het bijzonder te behartigen;
  • Zowel materiële als immateriële individuele belangen van zijn leden te behartigen.

Belangenbehartiging houdt in dat we ons inzetten voor iets dat voor iemand of een groep belangrijk is. Dit gebeurt lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk. Belangenbehartiging gebeurt in verschillende te onderscheiden vormen die onafscheidelijk bij elkaar horen. We onderscheiden:

  1. Organisatorische belangenbehartiging: de organisatie van ontmoeting, ontspanning, educatie, voorlichting
  2. Ondersteunende belangenbehartiging gericht op het individu: ondersteuning door belastinginvullers, cliëntondersteuners, thuisadministrateurs, vrijwillige ouderenadviseurs, klussendiensten
  3. Omgevingsgerichte belangenbehartiging gericht op het organiseren van politieke invloed bij de overheid en organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg

Samenwerking is sleutelwoord
In de visie van KBO-Brabant is samenwerking een belangrijk sleutelwoord om de belangenbehartiging op lokaal, provinciaal en landelijk niveau vorm te geven. KBO-Brabant streeft hierbij naar de vorming van seniorenraden op lokaal, provinciaal en landelijk niveau. Op gemeentelijk niveau zijn de Kringen belangrijke organen om de lokale belangenbehartiging vorm en inhoud te geven. Kringen staan hierbij niet op zichzelf, maar werken bij voorkeur samen met andere verenigingen van senioren.

In de afgelopen jaren zijn lokaal vele seniorenraden gevormd, maar slechts een beperkt aantal daarvan in de gewenste vorm: raden van ouderen(bonden) zelf. Het komt voor dat de gemeente een seniorenraad heeft opgericht en bepaalt welke organisaties en/of personen daarin zitting mogen nemen. Ook komt het voor dat een gemeente en/of de ouderenbonden in een gemeente menen te kunnen volstaan met een zetel voor ouderen in de plaatselijke Wmo Raad of Adviesraad Sociaal Domein. Een dergelijke inperking van vertegenwoordiging staat overigens haaks op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) waarin gesteld wordt dat ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, bij de uitvoering van de wet betrokken dienen te worden.

KBO-Brabant werkt in het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB) samen met het Provinciaal Overleg Brabant van de Protestants Christelijke Ouderenbond (PCOB) en met de Philips Vereniging van Gepensioneerden Eindhoven en omstreken (PVGE Vereniging voor senioren). Landelijk streeft KBO-Brabant naar de vorming van een landelijke seniorenraad.

Beleidsterreinen
Het domein van de collectieve belangenbehartiging omvat de volgende inhoudelijke beleidsterreinen:

  • Inkomen & Werk
  • Welzijn & Zorg
  • Wonen & Mobiliteit