De Kring

De Kring is binnen de structuur van KBO-Brabant een belangrijk orgaan. De Kring is voor de Afdelingen in een gemeente een orgaan waarin gezamenlijk overlegd wordt en besluiten worden genomen op het gebied van onder meer de belangenbehartiging en verenigingsaangelegenheden. De Kring vertegenwoordigt de leden in de Algemene Vergadering van KBO-Brabant. Het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant stelt in overleg met de betrokken Afdelingen vast welke Afdelingen deel uitmaken van de Kring. Deze Afdelingen zijn de leden van de Kring en hebben zitting in de Kringraad.

Taken en bevoegdheden van de Kring
Belangenbehartiging
De Kring draagt zorg voor de Afdelingsoverstijgende belangenbehartiging op gemeentelijk niveau. Vanwege de toegenomen taken en bevoegdheden van de gemeentelijke overheid, zoals bijvoorbeeld geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), is samenwerking, afstemming en overleg tussen de KBO-Afdelingen binnen een gemeente noodzakelijk. Kringen werken daarom op gemeentelijk niveau.

De inhoudelijke onderwerpen die in de Kring aan de orde komen bieden goede mogelijkheden om anderen (leden en niet-leden) bij zaken te betrekken op grond van hun deskundigheid op het terrein van welzijn, zorg, wonen, mobiliteit, inkomen, werk of een ander onderwerp. Ook afstemming met andere ouderenorganisaties zal aandacht moeten krijgen. Voeling houden met de achterban en vraaggericht werken (bijvoorbeeld door discussiebijeenkomsten, enquêtes, wijkcontacten) eist ook bij de algemene belangenbehartiging de nodige aandacht.

Het is aan te raden om binnen het Kringbestuur de verantwoordelijkheid voor belangenbehartiging op verschillende terreinen (bijvoorbeeld inhoudelijk: zorg, welzijn, wonen, veiligheid, mobiliteit etc.) toe te wijzen aan één of meerdere bestuurders.

Taken in relatie tot de Afdelingen
De Kringraad en het Kringbestuur (zie verderop) hebben als overkoepelend orgaan ook een taak in relatie tot de Afdelingen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • advies en ondersteuning bieden bij de uitvoering van Afdelingsfuncties en -taken
  • zorgen voor informatie-uitwisseling tussen Afdelingen
  • nieuwe initiatieven bevorderen
  • organisatie van activiteiten van Afdelingen die beter gezamenlijk uitgevoerd kunnen worden (b.v. vorming en scholing)
  • zich desgevraagd inzetten voor de oplossing van geschillen tussen en binnen Afdelingen

De Kringraad
De Kringraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de Kring. Leden van de Kringraad zijn de Afdelingen die deel uitmaken van de Kring. Iedere Afdeling vaardigt maximaal drie vertegenwoordigers naar de Kringraad af. De Kringraad bepaalt het aantal vertegenwoordigers per Afdeling. De Kringraad besluit over het beleid dat de Kring voert, kiest de leden en de voorzitter van het Kringbestuur en vaardigt twee vertegenwoordigers af naar de Algemene Vergadering van KBO-Brabant, alsmede naar het Regionaal Beraad. Dit hoeven niet noodzakelijkerwijs dezelfde personen te zijn, maar is in de praktijk vaak wel het geval.

Mocht het noodzakelijk zijn om in de Kringraad te stemmen, dan wordt per Afdeling gestemd. Afdelingen stemmen steeds eenduidig. Voor zaken die direct de vereniging raken geldt dat het aantal uit te brengen stemmen gelijk is aan het aantal leden dat de Afdeling vertegenwoordigt. Voor overige zaken kan de Kringraad besluiten om hoofdelijk te stemmen waarbij iedere Afdeling één stem vertegenwoordigt. De Kringraad vergadert tenminste tweemaal per jaar.

Het Kringbestuur
Het Kringbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van de taken van de Kring. Het Kringbestuur bestaat uit tenminste drie leden. De Kringraad bepaalt het aantal bestuursleden. Indien gewenst kan een dagelijks bestuur worden gevormd. Het Kringbestuur vergadert tenminste vijf keer per jaar.

 

Modelstatuten en -huishoudelijk reglement van de Kring

Hier vindt u de modelstatuten en het model huishoudelijk reglement voor de Kring.