KBO Brabant Verenigingsstructuur

Terug naar handboek

KBO-Brabant heeft circa 130.000 leden die verenigd zijn in 294 KBO-Afdelingen (stand per 1 januari 2017). Afdelingen in een bepaald gebied vormen gezamenlijk een Kring. In de meeste gevallen vormen de Afdelingen een gemeentelijke Kring. In drie regio’s vormen de Afdelingen een regionale Kring. Op 1 januari 2017 waren er 60 Kringen. De provincie Noord-Brabant telt anno 2017 64 gemeenten. De bestuurslagen binnen KBO-Brabant zijn opgedeeld in provincie (KBO-Brabant), regio (Regionaal Beraad), gemeente (KBO-Kring) en wijk of dorp (KBO-Afdeling). 

Algemene Vergadering
De Algemene Vergadering (AV) is het hoogste besluitvormende orgaan van KBO-Brabant, en wordt gevormd door afgevaardigden van de Kringraden. Iedere Kring vaardigt maximaal twee leden af naar de AV. De AV beoordeelt het beleid van het bestuur, stelt beleidsplan, werkplan, begroting, jaarverslag en jaarrekening vast. De AV stelt verder de contributie vast, benoemt de leden van het bestuur en de voorzitter en beslist over voorstellen van het bestuur. Verder besluit de AV over eventuele wijziging van statuten en reglementen.

In de AV wordt gewogen gestemd, dat wil zeggen naar rato van het aantal leden in een Kring.

Algemeen Bestuur KBO-Brabant
Het Algemeen Bestuur (AB) van KBO-Brabant bestaat uit negen leden. De voorzitter wordt door de AV in functie gekozen. De overige functies (waaronder penningmeester en secretaris) worden door het AB onderling verdeeld. De leden van het AB worden voor drie jaar benoemd en zijn daarna maximaal twee keer herbenoembaar voor een periode van maximaal drie jaar. Door Afdelingen, Kringen, Regionaal Beraad en het AB kunnen namen van kandidaten worden ingediend bij een door het AB ingestelde vacaturecommissie. Het huishoudelijk reglement KBO-Brabant bevat uitgebreide regels voor kandidaatstelling en verkiezing.

Het AB is belast met de algemene leiding van KBO-Brabant en vertegenwoordigt KBO-Brabant in en buiten rechte. Het AB is verantwoording verschuldigd aan de AV.

Dagelijks Bestuur KBO-Brabant
Het Dagelijks Bestuur (DB) van KBO-Brabant bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester van het AB. Het DB bereidt de besluiten van het AB voor en voert deze uit.

Statuten en huishoudelijk reglement
De statuten van KBO-Brabant vindt u hier.
Het huishoudelijk reglement van KBO-Brabant vindt u hier.

Terug naar handboek