Plannen en beleid

 

Gezamenlijk voeren de organen van KBO-Brabant en het bureau het beleid van de vereniging uit.

Beleidsplan 2016 -2020
De basis van de activiteiten van KBO-Brabant ligt in het meerjarenbeleidsplan. Op dit moment wordt gewerkt met het beleidsplan 2016 – 2020. Daarin staan onder meer de acties die KBO-Brabant onderneemt op de inhoudelijke beleidsterreinen inkomen, wonen, mobiliteit, welzijn en zorg. Belangrijke thema’s op de verschillende beleidsterreinen zijn:

Inkomen

  • Een zichtbare en duidelijke positie voor KBO-Brabant aan de landelijke overlegtafel
  • Een evenwichtige behandeling door de politiek van de inkomenspositie van senioren
  • Aandacht voor stapeling van maatregelen en bijdragen. Noodzakelijk geachte kortingen moeten gelijk worden verdeeld over de verschillende groepen in de samenleving. De meest kwetsbare groepen moeten worden ontzien
  • KBO-Brabant ondersteunt Kringen en Afdelingen bij de ondersteunende belangenbehartiging op het gebied van inkomen

Wonen

  • KBO-Brabant heeft op lokaal niveau, op het beleids- en actieniveau een voortrekkersrol in het bedenken, initiëren en bevorderen van een innovatieve aanpak van woonvoorzieningen en woonvormen voor (zorgbehoevende) senioren

Mobiliteit

  • Senioren moeten zo lang mogelijk kunnen deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Daarom moet vervoer zoals OV, buurtbus en deeltijdtaxi beschikbaar blijven
  • Aan digitaal niet-vaardige senioren moet maatwerk geleverd worden, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen deelnemen aan het berichtenverkeer

Welzijn en Zorg

  • KBO-Brabant wil een inspirerende vrijwilligersorganisatie blijven, die aansluiting biedt bij kwesties waarmee senioren in hun leefomgeving geconfronteerd worden
  • KBO-Brabant is een belangrijke schakel bij het contact met overheden en instellingen
  • KBO-Brabant biedt zijn vrijwilligers opleiding, begeleiding, waardering en erkenning

Het beleidsplan is in de vorm van een handzame samenvatting verkrijgbaar bij KBO-Brabant. Klik hier voor de digitale versie.

Werkplannen
Het beleidsplan van KBO-Brabant wordt omgezet in een jaarlijks werkplan met acties en resultaten.

Ook bij de Kring is het belangrijk om planmatig te werk te gaan. Het takenpakket van een Kring betekent immers een complex van activiteiten met daarmee samenhangende afstemmingsvraagstukken. Kringen stellen jaarlijks een werkplan op. Bij de opstelling van het werkplan is het nodig dat het Kringbestuur kennis heeft van de plannen en wensen van de betrokken Afdelingen, zodat het Kringbestuur weet wat een Afdeling verwacht van de Kring aan gezamenlijke activiteiten, deskundigheidsbevordering, ondersteuning enzovoort.

Als elke Afdeling jaarlijks een plan opmaakt geven die plannen uiteraard een goede basis voor het Kringwerkplan.