Samenwerking met andere organisaties

 

KBO-Brabant werkt met vele organisaties samen op tal van terreinen, in een aantal gevallen gaat het om structurele samenwerking.
 

VBOB
De voorzitter van KBO-Brabant is tevens voorzitter van het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB). Het VBOB is namens de in Noord-Brabant gevestigde seniorenverenigingen dé overlegpartner voor de Provincie Noord-Brabant. Tevens voert het VBOB projecten uit met een provinciale of bovenregionale uitstraling, in opdracht van en/of ondersteund door de provincie.

 

In april 2016 werd het VBOB-bestuur door de gedeputeerde geïnformeerd dat Gedeputeerde Staten besloten had om de begrotingssubsidie die het VBOB ontving, per 1 januari 2017 te beëindigen. Het VBOB zou alleen nog projecten kunnen indienen in het kader van het programma Sociale Veerkracht. Na een pleidooi bij de verschillende Statenfracties, ondersteund door de vele vrijwilligers die door het VBOB worden opgeleid en bijgeschoold, heeft Gedeputeerde Staten ermee ingestemd om in 2017 een transitie naar nieuwe financiering financieel te ondersteunen.

 

Stichting Steunfonds KBO-Brabant

De stichting Steunfonds KBO-Brabant heeft tot doel om projecten ten behoeve van senioren in Noord-Brabant financieel te ondersteunen. Projecten die de stichting Steunfonds ondersteunt, komen ten goede aan het collectief van leden van KBO-Brabant, zijn innovatief, maatschappelijk relevant en Brabant-breed toepasbaar.

 

KNVG

Het VBOB is sinds 1 januari 2014 geassocieerd lid van de landelijke Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, KNVG. In deze hoedanigheid draagt het VBOB, in de persoon van zijn voorzitter (tevens dus voorzitter van KBO-Brabant) actief bij aan de landelijke belangenbehartiging voor senioren, in het bijzonder rond pensioenen en zorg(kosten).

 

Oud in Afrika

De stichting Oud in Afrika zet zich sinds 2001 in voor het verbeteren van het welzijn van ouderen in Kenia en Ethiopië door middel van thuiszorg, picopensioenten en oogzorg. Er wordt samengewerkt met lokale partners (veelal katholieke congregaties), die stevig geworteld zijn in de lokale samenleving. KBO-Brabant is vertegenwoordigd in het bestuur van Oud in Afrika en richt zich in de praktijk in het bijzonder op het gezamenlijk project Oog om Oog, waarmee staaroperaties worden bekostigd. Voor een bedrag van 35 euro kan een slechtziende of blinde oudere worden afgeholpen van staar en zo weer zelfredzaam worden. Op diverse manieren zamelt KBO-Brabant geld in voor deze operaties.

 

NOV

KBO-Brabant is lid van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. De NOV is het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland. De NOV heeft als missie om op te komen voor de belangen van vrijwilligers, de positie van het vrijwilligerswerk in de samenleving te versterken en er voor te zorgen dat vrijwillige inzet de aandacht krijgt die nodig is.

 

De NOV doet dit door middel van landelijke collectieve belangenbehartiging, door de kwaliteit van vrijwilligerswerk te bevorderen en door de samenwerking binnen het netwerk van vrijwilligersorganisaties te bevorderen.

 

Coalitie Erbij

Coalitie Erbij is hét nationale samenwerkingsverband tegen eenzaamheid. Coalitie Erbij en de meer dan veertig bij haar aangesloten organisaties werken samen om mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen te steunen. Om de samenleving bewust te maken van de betekenis van eenzaamheid en van het belang om eenzaamheid zo veel mogelijk te beperken. Omdat elk mens telt bij wie eenzaamheid wordt voorkomen of wordt verminderd!