Verzekeringen vrijwilligers


Met ingang van 1 januari 2020 heeft het Bestuur van KBO-Brabant besloten om gebruik te gaan maken van de vrijwilligersverzekering zoals door de gemeenten in de provincie Noord-Brabant afgesloten.

Voordat KBO-Brabant hiertoe heeft besloten heeft de vereniging eerst de voorwaarden en de verzekerde rubrieken van deze Gemeente polis getoetst aan de verzekering zoals die vóór 2020 bij KBO-Brabant in gebruik was. Uit die toets zijn geen wezenlijke verschillen gebleken zodat wij u langs deze weg graag informeren over de verschillende verzekerde rubrieken waarop Vrijwilligers, Afdelingen en Kringen van KBO-Brabant een beroep kunnen doen ingeval van schade, en waaronder ook begrepen schade toegebracht aan derden (aansprakelijkheid).

Bij vragen of voor het melden van een schade kunt u contact opnemen met
Aad Overvliet van KBO-Brabant (amov@planet.nl of tel: 06-11959857).

U ontvangt dan een schadeformulier en wij onderhouden het contact met de
verzekeringsmaatschappij en met u. KBO-Brabant houdt dus net als voorheen de regie in eigen handen en ziet toe op een juiste en correcte schadeafhandeling.

Belangrijk: deze verzekering zoals afgesloten door de gemeente betreft een zogenaamde secundaire verzekering, zoals ook de verzekering voorheen van KBO-Brabant. Secundair betekent dat een schade éérst gemeld moet worden op een door de vrijwilliger, Kring of Afdeling eventueel zelf afgesloten verzekering (al of niet van oudere datum) die dat risico ook dekt. Wanneer zo’n verzekering niet bestaat of geen of niet voldoende dekking biedt, dient de schade gemeld te worden op de verzekering zoals afgesloten door de gemeente. KBO-Brabant zal u hierbij graag behulpzaam zijn!

1. Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering


Onder deze WA-polis zoals afgesloten door de gemeente is iedere vrijwilliger, Afdeling en Kring verzekerd voor de gevolgen van schade aan derden. Inclusief de particuliere aansprakelijkheid van de vrijwilliger, in de uitoefening van zijn of haar vrijwilligerstaken.
Onder omstandigheden kan het voorkomen dat een vrijwilliger een toegebrachte schade ook dient te melden op zijn of haar eigen (privé) aansprakelijkheidsverzekering. Mocht dit het geval zijn, dan kunt u rekenen op de hulp van de helpdesk van KBO-Brabant.


Per gebeurtenis is een bedrag verzekerd van € 1.250.000,- als maximum per aanspraak en € 2.500.000,- per verzekeringsjaar. Enkele gemeenten hebben gekozen voor een maximum verzekerd bedrag van € 5.000.000,- per jaar. Er geldt geen eigen risico.

Let op: Wanneer de Afdeling of de Kring aansprakelijk is voor een schade veroorzaakt door de vrijwilliger, geldt er een eigen risico van € 100,-.

2. Collectieve schadeverzekering voor vrijwilligers


Alle vrijwilligers die op enig moment actief zijn voor KBO-Brabant, een KBO-Afdeling of - Kring (denk bijvoorbeeld aan het rondbrengen van het ledenmagazine Ons, het ophalen van ouderen, het meewerken aan een feestmiddag) zijn automatisch verzekerd onder deze verzekering. De verzekerde bedragen zijn:

  • € 1.000,- voor gemaakte medische kosten als gevolg van een ongeval en voor zover niet verzekerd op de eigen zorgpolis. Een eigen risico in de eigen zorgpolis valt hier niet onder.
  • € 12.500,- bij overlijden en € 25.000,- bij blijvende invaliditeit als gevolg van een ongeval.

De rubriek ongevallen met blijvend letsel kent vaste verzekerde bedragen.
Bij niet blijvend letsel geldt met name de vergoeding van de gemaakte kosten.

Er geldt geen leeftijdsbeperking.

 
 

2a. Schade aan persoonlijke eigendommen


Maar deze verzekering doet meer. Niet alleen persoonlijke letselschade is hieronder voor de vrijwilligers verzekerd, maar ook schade aan persoonlijke eigendommen tot maximaal
€ 5.000,- per aanspraak. Te denken valt aan schade aan kleding, jas, fiets, sieraden, brillen, maar ook schade aan de eigen auto als gevolg van een ongeval tijdens de vrijwilligersactiviteiten. Wanneer de eigen auto All Risks verzekerd is dient de schade in het kader van de secundaire dekking gemeld te worden bij de eigen autoverzekeraar en vergoedt deze verzekering van de gemeente het verlies aan bonus/malus en het eventuele eigen risico. Omdat auto’s ouder dan 36 maanden vaak niet meer All Risks verzekerd zijn, vergoedt deze verzekering ook de schade aan deze auto tot een maximum van € 5.000,-.
Op deze uitkeringen wordt geen eigen risico ingehouden.

3. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers


Een aantal jaren geleden was de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering alleen maar relevant voor bestuurders van grote ondernemingen, maar na de invoering van het Nieuw Burgerlijk Wetboek is deze verzekering óók voor bestuurders en toezichthouders van verenigingen belangrijk geworden. Iedere Afdeling of Kring kan op enig moment aansprakelijk gesteld worden voor een ooit genomen bestuursbesluit. De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering doet dan twee dingen. Allereerst verleent deze verzekering juridische bijstand door het inschakelen van een advocaat. Daarnaast zal, wanneer het aangesproken bestuur(slid) door de Rechter inderdaad aansprakelijk wordt bevonden, de schade worden uitgekeerd en behoeft het privévermogen van de bestuurder(s) niet te worden aangesproken om kosten van advocaat, proces en schadeclaim te dekken.

Met het goed op orde hebben van regels en bevoegdheden binnen een Afdeling of Kring en met de gebruikelijke inachtneming van de regels van statuten en huishoudelijk reglement kan uiteraard een heleboel risico worden vermeden. Maar soms zit een ongeluk in een klein hoekje en dan is het goed om te weten dat bestuurders van Afdelingen en Kringen beschermd worden middels deze bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering.

Verzekerd bedrag: € 500.000,- per aanspraak en per verzekeringsjaar voor alle vrijwillige bestuurders en toezichthouders van de organisatie tezamen, waarbij het balanstotaal van de organisatie niet meer bedraagt dan € 500.000,-.
Er geldt geen eigen risico.


4. Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen (Afdelingen en Kringen)


Verzekerd bedrag per aanspraak m.b.t. vrijwilligers: € 2.500.000,- gelimiteerd tot

€ 5.000.000,- per verzekeringsjaar wanneer de Afdeling of de Kring Wettelijk
Aansprakelijk is voor het doen of laten van haar vrijwilligers, (ook wel genoemd het doen of laten van haar ondergeschikten).

Eigen risico is € 100,- per aanspraak en wordt rechtstreeks met de rechtspersoon
afgehandeld


5. Verkeersaansprakelijkheid voor Rechtspersonen (Afdelingen en Kringen)


Verzekerd bedrag: € 1.000.000,- per aanspraak gelimiteerd tot € 1.000.000,- per
verzekeringsjaar m.b.t. vrijwilligers. Eigen risico: € 500,- per aanspraak en wordt
rechtstreeks met de rechtspersoon afgewikkeld.

6. Rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers


Het zal niet vaak voorkomen dat een vrijwilliger aansprakelijk gesteld wordt of dat er een situatie ontstaat waarbij de vrijwilliger juridische bijstand behoeft. Maar als het dan toch voorkomt, dan kan met deze rechtsbijstandverzekering zonder bijkomende kosten het probleem worden overgedragen aan de verzekeraar die het van A tot Z afhandelt. Zulks uiteraard binnen de betreffende polisvoorwaarden.

Met gezonde oplettendheid kan uiteraard een heleboel narigheid voorkomen worden, toch is het goed om te weten dat vrijwilligers beschermd worden middels deze rechtsbijstandverzekering. Verzekerd bedrag Rechtsbijstand bij strafrecht: € 40.000,- als maximum voor alle aanspraken m.b.t. vrijwilligerswerk tezamen.

Verzekerd bedrag Verhaalsrechtsbijstand : géén maximum.
Er geldt geen eigen risico maar het te verdedigen belang dient wel minimaal

€ 450,- te bedragen. Geldt niet voor schade welke in het verkeer is ontstaan en voor strafzaken.

Zie voor overige verzekeringen (groepsreizen Afdelingen en Kringen) verderop in
hoofdstuk 6.

Bij vragen of voor het melden van een schade kunt u contact opnemen met
Aad Overvliet van KBO-Brabant (amov@planet.nl of tel: 06-11959857).


Speciale verzekering voor belastinghulpen en woonadviseurs


Speciaal voor de belastinghulpen en de woonadviseurs heeft KBO-Brabant een aparte aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor al die voorkomende gevallen dat een belastinghulp of een woonadviseur een fout maakt en waarvoor hij of zij aansprakelijk wordt gehouden. Het moet dan dus gaan om een fout in zijn of haar taak van belastinghulp of woonadviseur.

In alle voorkomende gevallen dient de vrijwilliger e.e.a. per omgaande te melden bij KBO-Brabant en zich te onthouden van het doen van toezeggingen. Alle brieven of andere vorm van correspondentie zullen door de vrijwilliger omgaand aan KBO-Brabant worden doorgestuurd. KBO-Brabant zal voor verdere doorzending aan verzekeraars zorgdragen. De verdere schadeafhandeling zal daarbij volledig in handen liggen van de betreffende verzekeraar. Vanzelfsprekend mag de vrijwilliger bij een onverhoopte aansprakelijkheid rekenen op ondersteuning van KBO-Brabant.


Disclaimer: Hoewel de uitleg van deze “verzekeringen voor vrijwilligers” met de grootst mogelijk zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. In alle gevallen zullen alleen gelden de betreffende verzekeringsvoorwaarden alsmede de daarop van toepassing zijnde clausules.