De afdeling

Leden

50-plussers vervullen een belangrijke rol in de Brabantse samenleving. Velen van hen zijn actief voor de samenleving in het algemeen, of voor hun eigen omgeving in het bijzonder. Een groot deel van deze 50-plussers, namelijk een op de zes, is lid van een Brabantse KBO-Afdeling. 19% van de bevolking (480.000 mensen) is ouder dan 65. Dat betekent dat bijna 1 op de 3 van de 65-plussers lid is van een KBO-Afdeling. Met ongeveer 130.000 leden is KBO-Brabant de grootste Brabantse vereniging en een van de grootste seniorenverenigingen in Nederland.

Iedereen kan vanaf 50 jaar lid worden. Leden zijn steeds lid van zowel KBO Heesch als van KBO-Brabant. Leden melden zich aan bij KBO Heesch. Indien een aspirant lid zich bij KBO-Brabant meldt, wordt deze aangemeld bij de Afdeling die in het gebied is gevestigd waar het aspirant lid woont. Het Afdelingsbestuur schrijft vervolgens het nieuwe lid in door deze op te nemen in het ledenadministratiesysteem LeaWeb.

KBO-Brabant zorgt er voor dat KBO Heesch een ledenpas aan zijn leden kan verstrekken. Leden die hun lidmaatschap willen opzeggen doen dit bij KBO Heesch. KBO Heesch verwerkt dit in de ledenadministratie.

KBO Heesch kent naast gewone leden ook gastleden en ereleden.

Gastleden
Een lid dat buiten de eigen Afdeling wil deelnemen aan activiteiten van KBO Heesch kan door KBO Heesch als ‘gastlid’ worden ingeschreven.
Een dergelijk gastlid mag aan activiteiten deelnemen, maar heeft niet dezelfde rechten als een ‘gewoon’ lid van KBO Heesch. Een gastlid heeft geen stem in de Algemene Ledenvergadering van KBO Heesch en kan zich niet verkiesbaar stellen voor een bestuursfunctie. Dit kan alleen bij de Afdeling waar deze als gewoon lid is ingeschreven.

Ereleden
Een erelid is een lid dat zich voor KBO Heesch bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. De Ledenvergadering van KBO Heesch kan een lid tot erelid benoemen. Meestal gebeurt dit op voordracht van het Afdelngsbestuur. Een erelid heeft dezelfde rechten als gewone leden, maar hoeft geen contributie te betalen. Deze neemt KBO Heesch voor zijn rekening.

De Ledenvergadering

De Ledenvergadering is het hoogste besluitvormende orgaan van KBO Heesch. De Ledenvergadering komt minimaal eenmaal per jaar bij elkaar, meestal in het voorjaar. Alle leden hebben toegang tot de Ledenvergadering en zijn stemgerechtigd. Tot de taken van de Ledenvergadering behoren onder andere:

 • de beoordeling van het beleid van het bestuur en vaststelling van het beleids- en/of werkplan
 • vaststelling van het jaarverslag, de financiële verslagen en de begroting
 • vaststellen van de Afdelingscontributie
 • verkiezing van bestuursleden, de voorzitter en de leden van de kascontrolecommissie

 

Het bestuur

Het bestuur van KBO Heesch bestaat thans uit vijf leden. De voorzitter wordt door de Ledenvergadering in functie gekozen. Het bestuur kiest zelf uit zijn midden de overige functionarissen (tenminste secretaris en penningmeester) en verdeelt de overige werkzaamheden. Indien gewenst kan een dagelijks bestuur worden gevormd.

Het bestuur is belast met de algehele leiding van KBO Heesch, de uitvoering van de bepalingen in statuten en reglementen en de overige taken die niet aan andere organen zijn opgedragen. Het bestuur vertegenwoordigt KBO Heesch.
Bestuursleden kunnen door de Ledenvergadering worden geschorst en ontslagen.

In de statuten voor KBO-Heesch wordt omschreven wat de verschillende bestuursfuncties inhouden en hoe het bestuur wordt gekozen. Deze statuten zijn door de Algemene Vergadering van KBO-Heesch vastgesteld.

De statuten van KBO Heesch

KBO-Heesch is juridisch een vereniging omdat het een zelfstandige organisatie-eenheid met leden is. KBO-Heesch is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De statuten van de vereniging zijn door een notaris vastgelegd. Dit wordt ook wel een ‘formele vereniging’ genoemd.

De wet geeft aan een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid bevoegdheden. Zo kan de vereniging onroerend goed verkrijgen en erfgenaam zijn (wel legaten ontvangen). Bestuurders van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid zijn naast de vereniging (Afdeling) niet hoofdelijk aansprakelijk. Dit komt er op neer dat indien de Afdeling niet in staat is om een schuld te betalen, niet het privévermogen van de bestuursleden kan worden aangesproken, tenzij er sprake is van grove nalatigheid door het bestuur.

Omdat een KBO-Afdeling steeds meer bestuurlijke handelingen verricht, verplichtingen aangaat en naar buiten treedt en dus een hoger risico loopt, past hier beter bij een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. De risico’s van de individuele bestuurders worden hierdoor sterk beperkt.

Er zijn nog enkele andere zaken van belang voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

 • veel Afdelingen ontvangen gemeentesubsidies. Steeds meer gemeentes eisen dat een subsidieontvanger een formele vereniging (of stichting) is
 • het openen, de tenaamstelling en het beheren van bankrekeningen is veel makkelijker indien de KBO-Afdeling een formele vereniging is

De bepalingen in de statuten van een Afdeling met volledige rechtsbevoegdheid mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van de statuten en reglementen van KBO-Brabant en moeten door KBO-Brabant worden goedgekeurd nadat deze door de Ledenvergadering van de Afdeling zijn vastgesteld. De Algemene Vergadering heeft een model vastgesteld voor de statuten van KBO-Afdelingen. Dit model wordt tevens gehanteerd bij statuten die de Afdeling ter goedkeuring aan KBO-Brabant voorlegt.

Taken van de Afdeling

Afdelingen zijn de basiseenheden van KBO-Brabant. De KBO-Afdeling stelt zich het behartigen van de belangen van de ouderen in het algemeen en die van de leden in het bijzonder ‘in de meest ruime zin van het woord’ ten doel. Binnen de Afdelingen gebeurt het!

De Afdeling is autonoom bij het organiseren van sociale en culturele activiteiten en de inzet op individuele belangenbehartiging. Dat betekent niet dat een Afdeling alles op eigen kracht dient waar te maken. Voor de belangenbehartiging wordt samengewerkt in de gemeentelijke Kring.

In de statuten van KBO-Brabant krijgt de Afdeling verder de volgende taken en bevoegdheden:

 • het doel en het werk van KBO-Brabant, voor zover het de Afdeling betreft, te bevorderen, te ondersteunen en zo nodig uit te voeren
 • deelnemen aan de Kringraad
 • het aanwijzen van een bij reglement te regelen aantal leden van de Kringraad
 • het onderhouden van contacten met en het aanwijzen van vertegenwoordigers in instellingen en organisaties, binnen het werkgebied van de betreffende Afdeling

De functies van een Afdeling kunnen als volgt worden omschreven.

Organiseren van activiteiten
Daarbij gaat het om activiteiten gericht op ontmoeting, ontspanning, cultuur, ontwikkeling, zingeving, beweging, enz.

Individuele belangenbehartiging
Hier gaat het om activiteiten gericht op het individuele welbevinden: advies en hulp (ouderenadviseur, belasting- en andere hulp), ziekenbezoek, projecten rond eenzaamheid, veiligheid, woningadvies, enzovoort.

Collectieve belangenbehartiging
De inzet voor algemene belangen van ouderen op het terrein van welzijn, wonen, zorg, mobiliteit, inkomen en werk.
De collectieve belangenbehartiging op gemeentelijk niveau is een zaak van de gezamenlijke KBO-Afdelingen in een gemeente (Kring).

 

Afdelingen hoeven activiteiten niet altijd alleen te organiseren. Er zijn nog andere mogelijkheden:

 • samenwerking met een of meer andere Afdelingen in de omgeving
 • deelname via de Kring
 • advies en hulp van het bureau van KBO-Brabant
 • advies en ondersteuning van lokaal ouderen- of welzijnswerk

De ledenadministratie
De ledenadministratie wordt gevoerd met LeaWeb. Dit is de digitale ledenadministratie voor Afdelingen van KBO-Brabant. In elke Afdeling is een ledenadministrateur, die alle informatie bijhoudt. LeaWeb kent meerdere gebruikersfuncties, die door het Afdelingsbestuur aan de juiste persoon/personen worden toegewezen.
De voorwaarden voor het gebruik van LeaWeb zijn in een protocol geregeld. Het protocol is hier in te zien.

LeaWeb heeft een aantal voordelen:

 • er wordt altijd gewerkt in het actuele bestand
 • het programma is niet kwijt wanneer een computer crasht
 • het is makkelijk over te nemen door een opvolger
 • de ledengegevens zijn beveiligd
 • ledenpassen worden automatisch door KBO-Brabant gemaakt en verzonden naar de Afdeling

Contributie
Leden betalen contributie voor de eigen Afdeling en voor het lidmaatschap van KBO-Brabant. Beide contributies worden in één bedrag door de Afdeling geïnd.

Het contributiedeel voor de Afdeling varieert per Afdeling en is bestemd voor de organisatie- en activiteitenkosten van de Afdeling. De hoogte van dit bedrag wordt door de leden van de Afdeling vastgesteld in een Ledenvergadering.

Het contributiedeel voor de vereniging KBO-Brabant wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering van KBO-Brabant. Het bedrag is voor alle 130.000 leden gelijk. De penningmeester van de Afdeling draagt dit contributiedeel af aan het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant. 

Statuten
De tatuten van de Afdeling vindt u hier.